Strafrecht

Het strafrecht kent vele facetten. Advocatenkantoor Korff kan u onder meer bijstaan in de volgende zaken:

Het commune strafrecht

In haar dagelijkse praktijk behandelt mr. Titia Korff uiteenlopende strafzaken, waaronder (grote) drugszaken, geweldsmisdrijven, vermogensdelicten waarbij personen verdacht worden van bijvoorbeeld woninginbraken of straatroven, en fraudezaken. Verder verleent zij bijstand aan veelplegers waarbij het OM de ISD-maatregel wil vorderen of Amsterdammers die op de Top 600-lijst staan.

Cassatiezaken

Advocatenkantoor Korff Amsterdam staat cliënten bij in de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. In deze zaken kan uitsluitend geprocedeerd worden door tussenkomst van een advocaat. Indien u een cassatieberoep heeft ingesteld dan is het raadzaam om spoedig contact op te nemen met het kantoor. Er zijn namelijk strikte termijnen waarbinnen de gronden voor het cassatieberoep schriftelijk ingediend moeten worden bij de Hoge Raad. Indien deze cassatiemiddelen niet tijdig of niet op de juiste wijze worden ingediend zal het cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard worden. In de cassatieprocedure kunnen geen nieuwe feiten en omstandigheden worden aangevoerd. De Hoge Raad toetst of de lagere rechter geen procedurefouten heeft gemaakt en of de wet of de juiste manier is uitgelegd.

Uitleveringszaken en overleveringszaken

Een buitenlandse autoriteit kan verzoeken om personen uit te leveren voor de berechting in het buitenland of voor de tenuitvoerlegging van een buitenlandse straf. Buiten Europa heet dit de uitleveringsprocedure en binnen Europe is dit de overleveringsprocedure. Kenmerkend voor de overleveringsprocedure is dat het een snelle procedure is (ongeveer drie maanden) en dat er maar één instantie is die het verzoek behandeld. Dit is de rechtbank in Amsterdam. Het verzoek om overlevering wordt gedaan door middel van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB). De rechtbank toetst of het EAB aan alle formaliteiten voldoet. De rechtbank kijkt niet naar de vraag of er voldoende bewijs is tegen de opgeëiste persoon. Mr. Korff heeft talloze zaken bepleit bij deze Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam. Zij beschikt daarnaast over een groot netwerk van buitenlandse advocaten waar zij nauw mee samenwerkt. Op deze wijze kan er al in een vroeg stadium een oplossing worden gevonden in het buitenland teneinde de overlevering te voorkomen. Indien de overlevering wordt toegestaan door de rechtbank vindt de feitelijke overbrenging binnen 10 dagen plaatst. U kunt ook bij Advocatenkantoor Korff terecht om een kort geding tegen de Nederlandse Staat te voeren teneinde de feitelijke overbrenging alsnog te voorkomen indien dit tot de mogelijkheden behoort. Ook als u wil weten of u internationaal gesignaleerd staat kunt u bij het kantoor terecht.

WETS/WOTS

De zogenaamde Wets en Wotsprocedure regelt de mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van een in het buitenland opgelegde straf over te dragen aan Nederland. Hierdoor kunnen Nederlanders en personen met een Nederlandse verblijfsvergunning die veroordeeld zijn in het buitenland hun straf deels in Nederland uitzitten. Het kantoor staat geregeld personen bij die in het buitenland veroordeeld zijn en hun straf in Nederland willen ondergaan. Het kantoor kan u of uw familie in Nederland adviseren of het verstandig is om de straf in Nederland te ondergaan (mede gelet op het feit dat de regelingen voor vervroegde invrijheidstelling soms gunstiger zijn in het buitenland), de procedure uitleggen en contact onderhouden met de betrokken instanties om er voor te zorgen dat u spoedig wordt overgebracht naar Nederland. Het kantoor verleent ook rechtsbijstand in de omzettingsprocedure bij de Nederlandse rechter en eventueel bij het indienen van een gratieverzoek.

Ontnemingszaken

De ontnemingsprocedure is gericht op het afpakken van het voordeel dat is behaald met criminele activiteiten. Het afpakken van dit wederrechtelijk verkregen voordeel is een speerpunt in de strijd tegen criminaliteit en om die reden volgt er steeds vaker een ontnemingsprocedure bij of na de behandeling van een strafzaak. Het Openbaar Ministerie berekent in eerste instantie het wederrechtelijk verkregen voordeel. De verdediging zal vervolgens moeten aantonen dat er geen sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel en dient zelfstandig te onderzoeken of de berekening van het OM klopt. In bepaalde gevallen kan een schikking met het OM worden getroffen. Het kantoor staat geregeld cliënten bij in (omvangrijke) ontnemingszaken. Zo nodig worden er tegenberekeningen opgesteld samen met de cliënt. Het CJIB is belast met de inning van reeds opgelegde ontnemingsmaatregelen. Indien er geen betaling volgt kan de veroordeelde in hechtenis wordt geplaatst teneinde de betaling af te dwingen (dit heet lijfsdwang). Het kantoor heeft in deze gevallen contact met het CJIB om een reële betalingsregeling te treffen en zal zo nodig aan de rechtbank verzoeken om de lijfsdwang op te heffen dan wel het te ontnemen bedrag te verminderen of kwijt te schelden. De ervaring is dat een voortvarende aanpak loont in ontnemingszaken.

Jeugdrecht

Het jeugdrecht omvat zowel het jeugdstrafrecht als het civiele jeugdrecht. Het kantoor staat minderjarigen cliënten bij in het civiele jeugdrecht indien een ondertoezichtstelling (OTS) of een uithuisplaatsing aan de orde is. Ook de ouders van de minderjarige kunnen in deze gevallen terecht voor advies of rechtsbijstand. De belangen van het kind staan hierbij altijd centraal. Verder verleent het kantoor rechtsbijstand in jeugdstrafzaken vanaf het eerste moment van aanhouding en het verhoor op het politiebureau tot aan de afdoening door Halt, een taakstrafzitting bij het OM of de uitspraak van de kinderrechter. Het kantoor anticipeert ook om de mogelijkheid die de wet biedt om het jeugdstrafrecht toe te passen voor jongeren tot 23 jaar (het zogenaamde adolescentenstrafrecht).

VOG

Door politie of justitie contacten kunnen problemen ontstaan bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Indien u een voornemen ontvangt met betrekking tot de weigering van de VOG kunt u hiertegen uw zienswijze kenbaar maken. Het is belangrijk dat u dit tijdig doet. Na het indienen van de zienswijze wordt een definitief besluit genomen. Indien er geen VOG wordt verstrekt kan hiertegen bezwaar worden gemaakt, tegen de afwijzende beslissing op dit bezwaar staat voorts een beroepsmogelijkheid open bij de bestuursrechter. Mochten er problemen ontstaan bij het verkrijgen van een VOG dan verleent het kantoor rechtsbijstand bij het opstellen van de zienswijze, het bezwaarschrift en eventueel de beroepsprocedure. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de persoonlijke omstandigheden, maar ook aan de relevantie van de strafbare feiten ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, de ernst van de strafrechtelijke veroordeling en het tijdsverloop.

Strafbeschikkingen

Het OM behandelt steeds meer zaken via de ZSM-werkwijze, met als doel strafzaken snel en efficiënt af te handelen. In dit kader wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de strafbeschikking. Dit is een straf die opgelegd wordt door het Openbaar Ministerie zonder tussenkomst van een rechter. Bij de strafbeschikking is dus wel degelijk sprake van een vervolging en een bestraffing, maar dan door het OM. Dit brengt ook met zich mee dat deze straf vermeld zal worden op het uittreksel justitiële documentatie (het strafblad) en van invloed kan zijn op het verkrijgen van een VOG. Tegen een strafbeschikking kan verzet worden ingesteld, waarna de zaak wordt voorgelegd aan de rechter of alsnog wordt geseponeerd. De termijn voor het instellen van het verzet is kort, namelijk 14 dagen. Advocatenkantoor Korff komt in deze zaken dan ook snel met een advies en zo nodig zal het verzet worden ingesteld. Hiervoor is het van belang tijdig contact op te nemen.